usdfdev-alert-stream-broker — Dev for USDF Alert Stream Broker#

usdfdev-prompt-processing is a development environment for usdfdev-alert-stream-broker at the United States Data Facility (USDF) hosted at SLAC. The primary use of usdfdev-alert-stream-broker is for testing and development of the USDF Alert Stream Broker environment.

Phalanx name

usdfdev-alert-stream-broker

Root domain

k8s.slac.stanford.edu

Argo CD

https://k8s.slac.stanford.edu/usdf-alert-stream-broker-dev/argo-cd

Applications

Documentation

Environment values

Defaults

alert-stream-broker

values-usdfdev-alert-stream-broker.yaml

values.yaml

argocd

values-usdfdev-alert-stream-broker.yaml

values.yaml

cert-manager

values-usdfdev-alert-stream-broker.yaml

values.yaml

strimzi

values-usdfdev-alert-stream-broker.yaml

Identity provider

None

Argo CD RBAC

g

ytl@slac.stanford.edu

role:admin

g

ppascual@slac.stanford.edu

role:admin

g

pav@slac.stanford.edu

role:admin

g

reinking@slac.stanford.edu

role:admin

g

dspeck@slac.stanford.edu

role:admin

g

smart@slac.stanford.edu

role:admin